Syfestival Umeå 6 Oktober

syfestival

 

Sy- & Hantverksfestivalen är Sveriges största mässa för dig som vill skapa själv. Med workshops, aktiviteter och massor av utställare skapas mässan för kreativa sinnen. 

 

Skellefteå - Umeå: 28 mil t/r

08:15 - Skellefteå Magasingränd
08:30 - Bureå hpl Åbacka
09:00 - Lövånger busstation
09:10 - Ånäset hpl Royal
09:20 - Sikeå hpl Logen
09:30 - Bygdeå hpl ICA

 

Mässan öppnar kl 10:00 och vi är på plats då.

Var och en gör sin egen dag fram till hemresa.

Det finns möjlighet att lära sig nya tekniker och anmäla sig på workshos under dagen.

Håll er uppdaterade vad som händer och möjligheter till aktiviteter:

www.syfestivalen.se

 

Återresa

Kl 16:00 från Umeå med återkomst ca 17:45 i Skellefteå

 • Bussresa i modern turistbuss
 • Entré Mässan

 495:-


 

 

 

 


 

Vi förbehåller sig rätten att ställa in resan senast 28 September vid för få bokade. Därför Boka i Tid

Skriv ut E-post

Allmänna Resevilkor

Allmänna villkor för paketresor - [Ladda ned som pdf] resepdf ico

1. Avtalet

1 Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som skall fullgöras av någon annan än arrangören. Om återförsäljaren är part i avtalet, ansvarar han mot resenären på samma sätt som arrangören.

1.2 Uppgifter i arrangörens kataloger och broschyrer är bindande för denne. En arrangör får dock ändra uppgifter i kataloger eller broschyrer innan avtal har träffats. Detta får dock endast ske om ett uttryckligt förbehåll om det har gjorts i katalogen eller broschyren och om resenären tydligt informeras om ändringarna.

1.3 Arrangören skall hålla resenären underrättad om frågor av betydelse för resenären som sammanhänger med avtalet.
1.4 En anslutningsresa eller ett specialarrangemang ingår i avtalet endast om den sålts eller marknadsförts tillsammans med huvudarrangemanget för ett gemensamt pris, eller för skilda priser som är knutna till varandra.

1.5 Avtalet är bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalt överenskommen anmälningsavgift enligt arrangörens anvisningar. Arrangören skall bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål.

2. Betalning av priset för resan

2.1 Resenären skall betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.
2.2 Arrangören får inte kräva slutbetalning av resans pris tidigare än 40 dagar före avresan, om inte annat särskilt överenskommits.

2.3 Arrangören får i samband med bekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften skall vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt.
2.4 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet

har arrangören rätt att häva avtalet och behålla anmälningsavgiften somskadestånd om inte detta är oskäligt.

3. Resenärens rätt till avbeställning av resan

3.1 Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande.
- Vid fastställande av resans pris skall i resans pris inte inräknas vad resenären erlagt för avbeställningsskydd.
- Avbeställningskostnaden är alltid lägst 200 kronor per resenär.
3.1.1 Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan skall resenären erlägga 5 % av resans pris.
3.1.2 Vid avbeställning senare än 30 dagar, men tidigare än 14 dagar före avresan skall resenären erlägga 15 % av resans pris.
3.1.3 Vid avbeställning senare än 14 dagar, men tidigare än 24 timmar före avresan skall resenären erlägga 50 % av resans pris.
3.1.4 Sker avbeställningen inom 24 timmar före avresan skall resenären betala hela resans pris.
3.1.5 För s.k. bilpaketresor (resa med egen bil, färjetransport och inkvartering i stuga eller lägenhet) gäller att resenären skall betala hela resans pris
vid avbeställning senare än 30 dagar före avresan. Vid avbeställning dessförinnan gäller punkt 3.1.1.
3.2 Resenär som har träffat avtal om avbeställningsskydd har rätt att avbeställa resan, enligt följande.
- Vid fastställande av resans pris skall i resans pris inte inräknas vad resenären erlagt för avbeställningsskydd.
- Vid avbeställning enligt punkt 3.2 har resenären inte rätt att få tillbaka vad han betalat för avbeställningsskyddet.
3.2.1 Om resenären har avbeställningsskydd får resan i fall som anges i punkt 3.2.2 - 3.2.4 avbeställas utan annan kostnad än den expeditionsavgift som framgår av arrangörens katalog eller broschyr. Expeditionsavgiften får högst uppgå till 5 % av resans pris dock högst 200 kronor.
3.2.2 Avbeställning får ske om resenären eller dennes make/maka/sambo, resenärens eller dennes makes/makas eller sambos släkting i rakt upp- eller nedstigande led eller syskon eller person med vilken resenären gemensamt beställt resan före avresan men efter det att avtalet blivit bindande
för resenären enligt punkt 1.5 drabbas av allvarlig sjukdom, försämrat sjukdomstillstånd eller olycksfall och denna händelse är av sådan art, att

resenären inte rimligen kan genomföra resan.
3.2.3 Avbeställning får ske om annan händelse drabbar resenären efter
det att avtalet blivit bindande enligt punkt 1.5 och om händelsen är av så ingripande karaktär för resenären att det inte är rimligt att kräva att resenären skall genomföra resan. Resenären skall inte ha kunnat råda över händelsen och vare sig känt till eller bort känna till denna då resan beställdes. Sådan ingripande händelse är t ex brand i den egna bostaden.
3.2.4 Avbeställning får ske om person med vilken resenären gemensamt beställt resan avbeställer sin resa med stöd av punkterna 3.2.2 eller 3.2.3 och det är oskäligt att resenären skall genomföra resan utan den andra personens sällskap.
3.2.5 Resenär som avtalat om gemensam inkvartering med annan resenär/ andra resenärer som avbeställt resan med stöd av punkterna 3.2.2 -
3.2.4 skall erhålla inkvartering av samma standard som enligt avtalet på avtalat eller likvärdigt hotell/anläggning, i rum/lägenhet som är storleksmässigt anpassad till kvarstående antalet resenärer utan extra kostnad. Kan någon sådan inkvartering inte tillhandahållas skall inkvarteringen ske enligt avtalet utan ytterligare kostnad för resenären.
3.2.6 Resenären skall avbeställa resan så snart som möjligt efter det att avbeställningsanledning uppkommit. Grunden för avbeställningen skall på tillförlitligt sätt styrkas med läkar- och/eller släktskapsintyg.
3.3 Avbeställning skall ske på det sätt som anges i katalog, broschyr eller i färdhandlingarna.
3.4 Efter avbeställning skall belopp som resenären har tillgodo enligt
ovan återbetalas utan dröjsmål, dock senast 14 dagar efter avbeställningen.

4. Resenärens rätt att överlåta avtalet

4.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för
att få delta i resan. Ett sådant villkor kan t ex vara att transportföretag eller annan som arrangören har anlitat enligt gällande regler skall godta byte av resenär. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om överlåtelsen.
4.2 När avtalet har överlåtits är överlåtaren och förvärvaren solidariskt ansvariga gentemot arrangören eller återförsäljaren för vad som återstår att betala för resan och för extra kostnader, dock högst 200 kr, som kan upp- komma på grund av överlåtelsen.

5. Arrangörens ändringar före avresan och inställande av resan

5.1 Arrangörens rätt att ändra avtalsvillkoren
Arrangören får ändra avtalsvillkoren till resenärens nackdel endast om det framgår tydligt av avtalet att detta får ske.
5.2 Resenärens rätt att frånträda avtalet
Resenären får frånträda avtalet, om arrangören förklarar att han inte kommer att fullgöra vad han åtagit sig och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för resenären. Resenären får också frånträda avtalet om avtalsvillkoren ändras väsentligt till hans nackdel.Om arrangören avser att bryta avtalet eller om
han vill ändra avtalsvillkoren, skall han underrätta resenären snarast och därvid lämna besked om dennes rätt att frånträda avtalet enligt första stycket. Resenären skall inom skälig tid meddela arrangören eller återförsäljaren om han vill frånträda avtalet. Gör han inte det, förlorar han sin rätt att frånträda avtalet.
5.3 Resenärens rätt till ersättningsresa
Frånträder resenären avtalet enligt punkt 5.2 har han rätt till en annan paketresa som är av likvärdig eller högre kvalitet, om arrangören eller återförsäljaren kan erbjuda detta. Om resenären godtar en sämre ersättningsresa har han rätt till ersättning för prisskillnaden. Avstår resenären från sin rätt till ersättningsresa, eller kan en sådan resa inte erbjudas, skall han snarast få tillbaka vad han har betalat enligt avtalet. Bestämmelserna i första och andra styckena gäller också om arrangören ställer in resan utan att resenären är skuld till det.
5.4 Resenärens rätt till skadestånd, arrangörens inställande av resa
I sådana fall som avses i punkt 5.3 har resenären rätt till skadestånd från arrangören, om det är skäligt. Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte om arrangören visar
1. att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan

och resenären senast 14 dagar före avresan skriftligen underrättats omatt resan ställts in (vid resor med en varaktighet av högst 5 dagar gäller att resenären skall underrättas senast 10 dagar före avresan), eller
2. att resan inte kunnat genomföras på grund av ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat
med när avtalet ingicks och vars följder denna inte heller skäligen kunde
ha undvikit eller övervunnit. Beror det på någon som arrangören har anlitat
att resan har ställts in, är arrangören fri från skadeståndskrav enligt första stycket 2 endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om orsaken är hänförlig till någon annan i ett tidigare led.

5.5. Ändring av priset
Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet enligt 1.5 ovan blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på:
1. ändringar i transportkostnader
2. ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår
i resan, eller
3. ändringar i växelkurser som påverkar arrangörens kostnader för resan. Priset får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av för genomförandet av avtalet förutsatt att denna kostnadsökning är av sådant slag som anges i 1 – 3 ovan i denna punkt. Om t ex en avgift enligt punkt 2 ovan ökar med 100 kronor
för varje resenär får priset höjas med samma belopp. Om resenären så begär är researrangören skyldig att redovisa hur prishöjningen beräknats. Rätt till prishöjning enligt 1 och 3 ovan föreligger endast om kostnadsökning överstiger 60 kr.
Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen. Arrangören skall så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna.
Resans pris skall sänkas om arrangörens kostnader tidigare än 20 dagar före den avtalade avresedagen, av samma skäl som ovan angivits, minskar. Vid kostnadsminskning enligt 1 och 3 ovan skall priset sänkas endast om kost- nadsminskningen överstiger 60 kr.
5.6 Arrangörens och resenärens rätt att frånträda avtalet vid ingripande händelser m m.
Såväl arrangören som resenären har rätt att frånträda avtalet, om det
efter det att avtalet blivit bindande för parterna enligt punkt 1.5 på eller i närheten av resmålet eller utefter den planerade färdvägen inträffar katastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då resan skall genomföras. För att utreda om händelsen är av
sådan allvarlig karaktär som ovan angivits skall sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas.

6. Arrangörens ändringar efter avresan, fel och brister

6.1 Uteblivna prestationer
Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, skall arrangören ordna lämpliga ersättningsarrangemang
utan extra kostnad för resenären. Kan ersättningsarrangemang inte ordnas eller avvisar resenären på godtagbara grunder sådana arrangemang, skall arrangören, om det är skäligt, utan extra kostnad för resenären tillhandahålla likvärdig transport tillbaka till platsen för avresan eller till någon annan ort som resenären
godkänner.Innebär en förändring i avtalet enligt första eller andra stycket en försämring för resenären, är han, om det är skäligt, berättigad till prisavdrag och skadestånd.
6.2 Andra fel och brister
Vid andra fel i de avtalade tjänsterna än sådana som anges i 6.1 har resenären rätt till prisavdrag och skadestånd, om inte felet beror på honom. Resenären har inte rätt till skadestånd, om arrangören visar att felet beror
på ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt andra stycket om också den som han har anlitat
skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led.
Vid fel som har sin grund i omständigheter som beskrivs i andra eller tredje stycket skall arrangören genast ge resenären den hjälp som behövs.

6.3 Skadeståndets omfattning
Skadestånd enligt dessa villkor omfattar förutom ersättning för ren förmögenhetsskada, ersättning för personskada och sakskada. Skador
som omfattas av bestämmelserna i sjölagen (1994:1009), luftfartslagen
(1957:297), järnvägstra klagen (1985:192) eller lagen (1985:193) om internationell järnvägstra k ersätts enligt nämnda lagar i deras lydelse då skadan inträffade i stället för enligt dessa villkor. Arrangören är dock alltid skyldig att ersätta resenären för vad denne har rätt att fordra enligt de nämnda lagarna. Det åligger resenären att i möjligaste mån begränsa skadan.

7. Reklamation och avhjälpande

7.1 Resenären får inte åberopa fel i vad han har rätt att fordra till följd av avtalet, om han inte inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta bör om möjligt ske på resmålet.
7.2 Utan hinder av 7.1 får resenären åberopa fel, om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.
7.3 Om resenären framför klagomål som inte är obefogade, skall arrangören
eller dennes lokala representant genast vidta åtgärder för att nna en lämplig lösning.

8. Resenärens ansvar under resan

8.1 Arrangörens anvisningar m m
Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande
som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och för transporter, hotell etc. och uppträda så att medresenärer eller
andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet.
8.2 Resenärens ansvar för skada
Resenären är ansvarig för skada som denne vållar arrangören genom försummelse, t ex genom att inte följa lämnade anvisningar eller föreskrifter. Det åligger resenären att ersätta skada som är lagligen grundad gentemot någon som arrangören anlitar för att medverka vid resans genomförande.
8.3 Pass, visum, hälsobestämmelser m m
Innan avtal sluts skall arrangören eller återförsäljaren på lämpligt sätt informera resenären om sådana hälsobestäm-melser som blir tillämpliga under resan samt, i den mån det har betydelse för resenären, om vad som gäller i fråga om pass och visum för medborgare i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Resenären är dock själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter
för resans genomförande, som t ex innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer,försäkring. Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, t ex hemtransport i följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren.
8.4 Avvikande från arrangemanget
Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget
är skyldig att meddela detta till arrangören eller till dennes representant. Resenären skall senast 24 timmar före av arrangören uppgiven återresetid kontakta denne för kontroll av uppgifter om hemresan.

9. Tvistlösning

Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol.

 

alt2 lest logga lila

www.lestanders.se 

Skriv ut E-post

Ullared 14-18 November

gekas

Gekå:s i Ullared är inte bara Sveriges & Skandinaviens största köpcentrum utan också Sveriges mest besökta resmål i alla kategorier. Årligen besöker ca 3,7 Miljoner personer stället för att handla allt från; kläder, kosmetika, elektronik, verktyg, film, musik, tv-spel, leksaker och mycket mer.

Förrutom själva Gekå:s så finns även andra fina butiker så som, Sko-boo, Scorett outlet, MQ Outlet samt NetOnNet. (Här finns en länk för att komma till handelshuset som ligger brevid Gekås)

 

Dag 1, Onsdag: Skellefteå – Ullared:

20:00 avgår vi nedanför Skellefteå tf. Busstation vid Magasinsgränd. Därefter påbörjas en 120 mils bussfärd ned direkt till Ullared

 

Dag 2, Torsdag: Ullared:

Körningen ned till Ullared sker nattetid och vi beräknar vara framme Ca: 13:00 på Torsdag och vi startar direkt med shoppingen. Innan vi når Ullared stannar vi till i Norrköpingstrakten för frukost, 

Vi stannar därefter över på hotell i Ullared för natten och kan därmed spendera större tid inne på Ge:kås men även på affärer runt omkring

 

Dag 3, Fredag: Ullared – Borås

Kl. 07:00 serveras det frukost. Därefter har vi ännu en heldag i Ullared för mera shopping.

Kl. 16:00 på eftermiddagen åker vi mot Borås och Scandic Hotell där vi stannar för natten.

 

Dag 4, Lördag: Borås 

Dagen är till fritt förfogande.

Kl. 09:45 avgår bussen från hotellet via Knalleland mot Liseberg i Göteborg för dess välkända Julmarknad. – Ett värt besök som har över 4 miljoner lampor som lyser upp med härlig julstämning.

 

Dag 5, Söndag: Borås - Skellefteå

Vi äter en tidig frukost kl 06:00 innan vi beger oss hem mot Skellefteå. 

Vi väntas vara framme ca: 21:30

 

 • Bussresa i modern turistbuss.
 • 3 nätter i delat dubbelrum* inkl frukost
 • Extra frukost Dag 2 vid Stockholmstrakten


4195:-


 

 


Enkelrumstillägg: 1250 kr

Avbeställningsskydd kostar 200kr, se allmänna resevilkor
Avbokning ska ske senast 4 veckor innan avresa och därefter kostar det 500kr
såvida man inte har avbeställningsskydd och giltigt läkarintyg.

Sista bokningsdag: 20 dagar före avresa.

Skriv ut E-post

Lofoten 27 Maj

lofoten27maj

Dag 1 Skellefteå - Riksgränsen, 60 mil

Avresa från Skellefteå Busstation kl. 07.00 för färd norrut. Vi stannar för raster på lämpliga platser innan vi kommer fram till Kiruna ca. 14.30. Bussen kör via ygplatsen för att hämta resenärer, som har ugit från mellersta Sverige. Vi fortsätter på Nordkalottvägen, en mycket vacker väg som tar oss förbi Torne Träsk och Abisko.

På avstånd kan vi beundra Lapplands mest kända land- skapsbild, Lapporten. Incheckning på Hotell Riksgränsen och middag.

Dag 2 Riksgränsen - Harstad, 17 mil

Efter frukost på hotellet fortsätter vi vår resa på Nordka- lottvägen till Norge och Narvik. Där gör vi ett besök på Krigsmuseet. Narvik krigsmuseum är idag ett modernt och nytt krigsmuseum med arkitektoniska och interaktiva upplevelser, där norra norra krigshistoria samlas under ett tak. Med totalt 1600 kvadratmeter spridda över tre vå- ningar är det inte bara Narviks slag, men en omfattande presentation av krigshistorien i norra Norge. Utställning- arna är baserade på den tyska attacken på Narvik och Norge 1940 och de följande fem år av krig och ockupa- tion. Färden fortsätter vidare via Tjeldsunds Kro, där vi äter en gemensam lunch. Vidare färd till Harstad, där vi gör ett besök vid Adolfskanonen innan incheckning på Scandic Hotel Harstad och middag.

Harstad - Svolvær, 17 mil
Möjlighet nns för den som vill att avresa med Hurtigruten till Svolvær; se tillägg.
Övriga följer med bussen, som kör landvägen 
ut på Norges största ö, Hinnøya, det egentliga Lofoten. De som åker med Hurtigruten anländer kl 18.30. Kort promenad till Thon Hotel Lofoten för incheckning och middag.

Dag 4 Ut ykt ute på Lofoten

Idag gör vi en ut ykt för att från bussen uppleva lite mer av Lofoten. Väder och vind kommer att styra över vilka natursköna platser vi får uppleva. Äter en gemesam lunch. Vi kommer att besöka Vikingmuseet i Borg. Lofotr Vikingmuseet är ett historiskt museum baserat på en rekonstruktion och arkeologisk utgrävning av en viking- hövdingstorp på ön Vestvågøya i Lofoten skärgård i Nord- land, Norge.

Dag 5 Svolvær - Arjeplog, 51 mil

Efter frukost är det dags för avfärd till färjan som ska ta oss från Lödingen kl 10.15 till Bognes. Möjlighet nns till förtäring ombord färjan, som tar 1 timme. Vi stannar för raster på lämpliga platser via Junkerdal och Saltfjället in i Sverige via Silvervägen. Beräknas i Arjeplog ca 18.30 för incheckning och middag.

Dag 6 Arjeplog - Skellefteå, 22 mil

Vi börjar dagen med besök på Silvermuseet. Detta museum, i centrala Arjeplog, invigdes 23 oktober 1965. Samlingarna skildrar ortens historia från förhistorisk tid till nutid. Samernas och nybyggarnas liv levandegörs i olika utställningar. I ett av rummen visas bl.a en av världens största samlingar av samiska silverföremål.
Museets namn kommer av Nasafjälls silververk som åren 1635-1659 och 1770-1810 var verksam i området. 

Silvermuseet grundades av Einar Wallquist. Han var lä- kare i Arjeplog under ca 40 år. Wallquist hade stort intres- se för historia och började han samla gamla föremål från orten. Samlandet ledde så småningom till att inventera socknen och samla in minst ett av varje sorts föremål som använts. 1965 donerade Einar Wallquist sin unika sam- ling till Arjeplogs kommun och var sedan själv verksam i museet fram till sin död, knappt 90 år gammal, år 1985. Vi lämnar Arjeplog för att resa mot kusten. I Arvidsjaur stannar vi till för en avslutande måltid innan bussen tar oss de kvarvarande milen till Skellefteå 14.30 och Skellefteå Flygplats för våra vänner, som ska yga hemåt . 

 • Bussresa i modern turistbuss.
 • 5 nätter i delat dubbelrum inkl halvpension f.r.o.m middag dag 1t.o.m. frukost dg 6. Lunch dag 2, 3 och 6
 • Entreer och visningar enl. program.
 • Reseledare
 • Valuta NOK
 • Pass ej nödvändigt för nordisk medborgare, men medtag giltig legitimation


9995:-


 

 


Enkelrumstillägg: 1850 kr

Avbeställningsskydd kostar 200kr, se allmänna resevilkor

 

HOTELL
Hotell Riksgränsen, 981 94 Riksgränsen, 0980-641 00, www.riksgransen.se
Scandic Harstad, Strandgata 9, Harstad
+47 77003000, www.scandichotels.com
Thon Hotel Lofoten, Torget, 8300 Svolvær,
+47 76 04 90 00 www.thonhotels.com
Hornavan Hotell, Västra Skeppsholmen 3, 938 31 Arjeplog, 0961-777 100, www.hornavanhotell.se 

Skriv ut E-post

Atlanterhavsveien 30 Juni

atlanterhavsveien

Dag 1 Skellefteå-Trondheim 76 mil

Avresa från Skellefteå Busstation kl. 08.00 via Umeå, Åsele, Östersund och följer Karolinerleden över gränsfjället fram till Trondheim. Stannar för raster på lämpliga platser och beräknas framm i Trondheim vid ca.19.30. Middag.

 

Dag 2 Trondheim – Molde 9 mil

Vi lämnar Trondheim för resa ut via Kristiansund. Därefter färdas vi alldeles ute vid havsbandet på vägen. Del av länsväg 64 kallas för Atlantvägen och är 8174 meter lång och består av 8 broar mellan Vevang och Kårvåg. Ett av de mest kända skelägren är Bud, som under 1500- och 1600-talet var den största handelsplatsen. Vidare till Rosornas stad, Molde för incheckning på hotell i Molde. Middag. 

 

Dag 3 Molde - Ålesund 10 mil

Vi börjar dagen med att åka en färja från Molde till Vestnes. Därefter tar vi den vackra kustvägen till Ålesund. Denna stad är helt unik i Europa. Känd för sin skeexport och sina hus. 1904 ödelades trähusstaden av en brand och 10000 blev hemlösa. Vid den tiden var modet
jugend, art noveau, som hela staden återbyggdes i. Här besöker vi akvariet, som visar vad som gömmer sig under Atlantens yta. Inkvartering och middag på Thon Hotel Ålesund.

 

Dag 4 Ålesund- Geiranger 10 mil.

Vi lämnar denna spännande stad och åker efter Storfjorden via Sjöholt till Linge. Sista biten fram till Geiranger är en speciellt vacker upplevelse och kallas för Örnvägen. Incheckning på Hotel Union med en härlig utsikt över fjorden.

 

Dag 5 Geiranger - Röros 35 mil

Vi lämnar Geiranger, men vid utsiktsplatsen Flydalsjuvet för vi en fotopaus med en klassisk vy över dalen. Vidare via Lom med sin vackra stavkyrka, Dombås, Tynset fram till Röros. Denna charmiga stad har gamla trähus och står på UNESCO:s lista över de 300 mest minnesvärda kulturminnen i världen. Många känner igen den gamla träbebyggelsen genom att vinter- scenerna i Pippi Långstrump lmerna spelades in här. Vi bor på Röros Hotel och äter middag. 

 

Dag 6 Röros - Skellefteå 74 mil

Efter frukost lämnar vi Röros. Via Funäsdalen, Vemdalskalet och Ånge följer vi Ljusnan fram till Sundsvall. Avskedsmiddag i Örnskölds-viktrakten. Åter i Skellefteå ca. 21.45. 

 • Bussresa i modern turistbuss.
 • 5 nätter i delat dubbelrum inkl halvpension f.r.o.m middag dag 1 t.o.m. frukost dag 6. Lunch dag 2, 3 och 6
 • Entreer och visningar 
 • Reseledare
 • Valuta NOK
 • Pass ej nödvändigt för nordisk medborgare, men medtag giltig legitimation


8895:-


 

 


Enkelrumstillägg: 1820 kr

Avbeställningsskydd kostar 200kr, se allmänna resevilkor

 

HOTELL
Clarion Hotel & Congress Trondheim
, Brattörkaia 1, Trondheim. +47 73 92 55 00, www.nordicchoicehotels.com
Thon Hotel Moldefjord, Storgata 8, Molde.
+47 71 20 35 00, www.thonhotels.com
Thon Hotel Ålesund, Kongensgate 27, Ålesund, +47 70 12 29 38 www.thonhotels.com

Hotel Union Geiranger, Geiranger +47 70 26 83 00 www.hotelunion.no

Hotel Röros, An-Magrittsvei, Röros +47 72 40 80 00 www.roroshotell.no 

Skriv ut E-post

Kontakt uppgifter

 image  0910-513 93

Mail

Adress

imageLestanders Buss

            Stålvägen 6

            931 36 Skellefteå

Купить хирургические сетки с доставкой по Украине можно тут